Vịnh núi Kim Nhan

Thạc cốt trùng tầng kính
Kim Nhan nhất thốc thanh
Cô tiêu hùng địa trấn
Thần bút điểm thiên kinh
Thiên Nhẫn thao toàn thế
Tam Giang lãm thắng hình
Thu tinh truyền vọng đản
Chung cổ hoặc nan tinh
Dịch thơ:
Xương đá nhiều tầng cứng
Xanh xanh một ngọn trồi
Nêu cao trấn hùng địa
Bút thần điểm sách trời
Thiên Nhẫn khống chế trọn
Tam Giang hình thế tươi
Thu tinh là chuyện bịa
Mê hoặc vẫn chưa thôi.
(Bạch Hào dịch)

Các tin khác