Kệ Trường lạc hạ thử Kim Nhan

Hùng trấn Thanh Chương nhất thắng quan
Thương thuý vọng trung nham sắc tú
Siêu nghiên thiên tế bút phong toàn
Hồi loan nhã thổ liên hoa trạng
Triều bích như du trúc duận ban
Bất giả “Thu tinh” hoang đản thuyết
Thần kỳ tối thị nhất danh san
Dịch thơ:
Kệ trường nổi dậy dải Kim Nhan

Vững trấn Thanh Chương một cảnh quan(1)
Trước mắt động lèn màu thắm biếc
Lưng trời ngọn bút dáng chon von
Chân như sen nở hoa ươm nhuỵ
Đỉnh trổ măng non đá kẻ vằn
Chuyện nhảm thu tinh không kể đến
Thần kỳ núi vẫn một danh san.
(Võ Hồng Duy dịch)
(An Tĩnh Sơn thuỷ vịnh – Dương Thúc Hạp
Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh xuất bản)

Các tin khác