Khuyến học

Dòng họ Nguyễn Hữu đất Hội Sơn, kế thừa truyền thống hiếu học của dân tộc, và đã lưu truyền nhiều đời, đến nay đã có một bề dày lịch sử với bao truyền thống tốt đẹp. Trong đó, ngoài truyền thống đầu tiên là truyền thống yêu nước, đoàn kết có vẻ chung chung ra, thì 4 truyền thống đặc thù của dòng họ ta là: - Truyền thống hiếu học. - Truyền thống mở mang kinh tế . - Truyền thống thanh liêm, cương trực, thẳng thắn đấu tranh. - Truyền thống gắn bó ruột thịt với dòng họ. Mỗi một truyền thống chúng ta đều có những đại diện ưu tú, những tấm gương tiêu biểu được ghi trong sử sách hoặc được nhân dân tôn vinh trong các thời kỳ khác nhau.